2013/14 PLAYOFF SEMI-FINAL GAME v. John Jay Win 6-3 Fri 2/21/14 6.00PM BIA - Rye Varsity Hockey