Polar Plunge for Special Olympics Nov 15 2014 - Rye Varsity Hockey